Strona główna Kontakt O nas

Architekci Beata i Krzysztof Stefańscy

KONCEPCJE

ZŁOTY RÓG

Opis do koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (fragmenty)

Podstawa opracowania

Regulamin Konkursu wraz z materiałami wejściowymi, organizowanego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku

Lokalizacja

Lokalizacja obiektu - dzielnica Starego Miasta, część kwartału zawartego miedzy ulicami Kwiatka, Bielską oraz Sienkiewicza.

Istniejące zagospodarowanie działki

Teren jest częściowo zabudowany, płaski, występujące zadrzewienia przeznaczone do wycinki, kolidują z projektowaną zabudową. Dostęp do infrastruktury technicznej w otaczających działkach ulic, podłączenia do miejskich sieci : wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz energetycznej zasilającej.

Projektowane zagospodarowanie działki

Zaprojektowano zabudową pierzejową wzdłuż ulic Kwiatka, Bielskiej i Sienkiewicza, tworząc w ten sposób zamknięte wnętrze składające się z dwóch projektowanych budynków oraz istniejącego, wpisanego do rejestru zabytków. Budynek wpisany się do miejskiej ewidencji zabytków (pawilon handlowy) został zachowany - ściana frontowa, elewacja od ul. Kwiatka została wkomponowana w całość elewacji. Wejścia główne do budynków mieszkalnych zaprojektowano od strony wnętrza, wej-ścia do pawilonów od strony ulic, zachowując także możliwość dostępu od strony podwórza.

Projektowane budynki, poza powierzchnią usługową, dla której przewidziane zostały miejsca postojowe poza obszarem inwestycji, posiadają 60 mieszkań. We wnętrzu powstałym po zaprojektowaniu zabudowy pierzejowej pozostało niewiele przestrzeni, zespół projektowy starał się sprostać warunkom technicznym nakazującym dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przewidzieć miejsca lokalizacji placów zabaw oraz rekreacji dla osób starszych, teren zielony przede wszystkim, tak niezwykle cenny w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, dla zapewnienia zatem minimal-nej liczby miejsc postojowych zdecydował się na przedstawienie wersji z garażem podziemnym, mogącym pomieścić 24 samochody osobowe.

Na poziomie terenu przewidziano 9 miejsc postojowych, co razem zapewnia 52% zapotrzebowania na parkingi w stosunku do liczby mieszkań. Na terenie śródmiejskiej zabudowy Płocka stało się to zresztą regułą, by budynki mieszkalne posiadały również garaże podziemne, ideałem byłoby zapewnienie 100% zapotrzebowania.

W ramach powiązania komunikacyjnego za układem ulic miejskich zaprojektowano dwa wjazdy na teren posesji - jeden, poprzez bramę o gabarytach umożliwiających wjazd samochodów straży pożarnej i innych uprzywilejowanych, od ul. Kwiatka, oraz drugi - do garażu podziemnego właśnie - od ul. Sienkiewicza.

Ochrona konserwatorska

Teren objęty projektem znajduje się w rejonie miasta historycznego. Przed wiekami obszar podlegał pod Przedmieście Bielskie powstałe u wylotu drogi na Bielsk z miasta kazimierzowskiego (druga lokacja średniowieczna), zmienione regulacja klasycystycz-ną z początków XIX wieku. Obecnie stanowi Śródmieście Płocka

Przedmiotowa działka podlega ochronie konserwatorskiej ponieważ znajduje się w strefie wpisanej do rejestru zabytków, jeden budynek - mieszkalny, jest wpisany do rejestru zabytków, drugi natomiast - pawilon, wpisany do ewidencji zabytków. Zgodnie z wymogami konkursu (Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków) - autorzy „poszukiwali form współczesnych, respektując skale historyczną zabudowy tego rejonu Płocka”.

Wartości historyczne

  • Gabaryty obiektu
  • Geometria dachu oraz kąt nachylenia połaci dachowych, lukarny
  • zabudowa pierzejowa
  • przejazd bramny
  • dostosowanie się do skali zabudowy - ilość kondygnacji
  • wielkość oraz podział okien charakterystyczny dla tego obszaru
  • usługi w parterze
  • zamknięte wnętrze
  • detal architektoniczny - gzymsy, obramowania, boniowania
  • użyte materiały - tynki gładkie, klinkier, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, w parterze aluminium

Program użytkowy obiektu i rozwiązania architektoniczne.

Zaprojektowano dwa budynki - jeden od ul. Kwiatka jako zabudowę plombową z prze-jazdem bramnym, wpasowaną miedzy budynki istniejące, w tym jeden wpisany do rejestru zabytków, oraz drugi - wzdłuż pierzei ul. Kwiatka (narożnik), Bielskiej i Sienkiewicza. Budynek od Kwiatka jest częściowo podpiwniczony, mieszczący kotłownie gazową oraz niezbędny program komórek lokatorskich oraz pomieszczeń pomocniczych, drugi budynek - zaprojektowano jako całkowicie podpiwniczony, obrysem piwnic wycho-dzący poza rzut przyziemia, mieszczący oprócz wspomnianego garażu podziemnego również komórki lokatorskie, pomieszczenia pomocnicze. W zależności od warunków technicznych podłączenia do sieci gazowej, po przeprojektowaniu, jest oczywiście możliwość zlokalizowania w tym budynku pomieszczenia kotłowni. W ramach dostosowania architektury projektowanej do istniejącej, dla poszanowania wartości historycznych całego obszaru wpisanego do rejestru zabytków, oraz w na-wiązaniu do warunków konserwatorskich ujętych w decyzji o warunkach zabudowy, zaprojektowano obiektu o 3 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem w pełni użytkowym na cele mieszkalne. Całość parterów przeznaczono na pomieszczenia usłu-gowe, bez precyzowania podziałów i funkcji ostatecznych. Wejścia główne do lokali - od strony ulic miejskich. Wejścia główne do klatek schodowych części mieszkalnej - od strony wnętrza. Przy każdej klatce znajduje się pomieszczenie wózkowi.

Zaprojektowano mieszkania od jedno - do trzypokojowych, w miarę możliwości, uwzględniając szczególnie trudną lokalizację zabudowy śródmiejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami, utrzymując warunki struktury mieszkań zalecane przez Zamawiającego.Na kondygnacji poddasza, ze względu na zmniejszenie powierzchni użytkowej wyni-kające z wprowadzenia wysokości poniżej 2,20m jest możliwość, łączenia mieszkań mniejszych dla uzyskania pożądanej przez Zamawiającego struktury mieszkań.

W nawiązaniu do wartości historycznych otaczającego obszaru projektanci starali się zastosować, prócz gabarytów obiektów, powiązania dotyczące geometrii dachów oraz kątów nachylenia połaci dachowych, wysokości kondygnacji nadziemnych. Na elewa-cjach uwzględniono historyczne granice parceli, stosując zróżnicowanie kolorystycz-ne, detalem architektonicznym, rytmem okien. Zastosowano podziały okien występu-jące na terenie Starówki, układ elewacji. Projektanci proponują architekturę utrzymaną w skali kwartału, zróżnicowaną, bogatą w detal, wprowadzająca urozmaicenie i mimo nawiązań historycznych, nowoczesną, przy zastosowaniu współczesnych materiałów wykończeniowych.

* Koncepcja powstała we współpracy z Wektor-P Andrzej W. Kowalski
Architektura: Anna Cetner i Krzysztof Stefański

ZŁOTY RÓG
ZŁOTY RÓG
ZŁOTY RÓG
ZŁOTY RÓG